Annefleurs zijden bloemen

Bergse Rechter Rottekade 1

3051 AB   ROTTERDAM

 

T06 141 13 505

info@annefleurs.nl

 

Banknummer                            NL07 RABO 0111 8713 87
KvK-nummer                             27327596 
BTW-identificatienummer         NL001569330879

BIC code                                   RABONL2U

Vernieuwen
Algemene voorwaarden Annefleurs                     
             
Artikel 1 Algemeen
1.1. Definities:
a. Annefleurs de gebruiker van deze algemene
voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 27327596, gevestigd aan
de Bergse Rechter Rottekade 1 in Rotterdam.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met
Annefleurs een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de
opdrachtgever en Annefleurs.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met
Annefleurs. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of
andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze
algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Annefleurs en de
opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien
en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 2 Aard verbintenissen
2.1 Behalve ten aanzien van soort en hoeveelheid van de te
leveren diensten/zaken bevatten offertes en op basis
daarvan te sluiten overeenkomsten voor Annefleurs
uitsluitend inspanningsverbintenissen.
Artikel 3 Levertijd
3.1. De door Annefleurs opgegeven levertijden zijn niet als
fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de
opdrachtgever van Annefleurs een schriftelijke of
elektronische bevestiging heeft ontvangen.
Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie en
documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn
eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de
privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet
toegestaan deze informatie en documenten openbaar te
maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm
dan ook.
Artikel 5 Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief
B.T.W. (voor de zakelijke markt exclusief BTW)
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen
genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of
in reclame-uitingen) kunnen door Annefleurs te allen tijde
gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de
prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is
overeengekomen.
Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Annefleurs op de factuur aan te
geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf
de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele
voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke
rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor
rekening van de opdrachtgever.
6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande
woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering
Annefleurs op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever
verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van
de factuur van Annefleurs.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Annefleurs kan niet instaan voor volledige juistheid en
volledigheid van de geleverde informatie en documenten.
Annefleurs is dan ook, behoudens opzet of grove schuld,
niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg
van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van
de inhoud van de door Annefleurs geleverde dienst(en)/
zaken.
7.2. Annefleurs is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen
van het gebruik van geleverde informatie en documenten.
Annefleurs styling biedt niet de garantie dat de geleverde
diensten/zaken het gewenste resultaat leveren of
bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,
waarvan Annefleurs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Annefleurs
worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet
verstrekt, dan is Annefleurs aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van
de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Annefleurs
zijn verstrekt, heeft Annefleurs het recht de uitvoering van
de opdracht op te schorten.
7.4. Annefleurs is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard dan ook, doordat Annefleurs is uitgegaan van
de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of
onvolledigheid voor Annefleurs kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Annefleurs is niet aansprakelijk voor gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Annefleurs desalniettemin aansprakelijk mocht
zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste
de factuurwaarde van (het gedeelte van) de
opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid
voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Annefleurs die niet binnen 1
jaar na hun ontstaan bij Annefleurs zijn ingediend,
vervallen door verjaring.
7.8 Annefleurs is niet verantwoordelijke voor het mogelijk
aanwezige kunst en antiek, de opdrachtgever is zelf
verantwoordelijk voor het veilig stellen hiervan (kunst en
antiek).
Artikel 8 Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van
de opdracht onmogelijk is, wordt Annefleurs ontslagen van
haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een
omstandigheid waar Annefleurs geen invloed op heeft of
redelijkerwijs kan hebben.
Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 15 dagen na ontvangst van het
geleverde schriftelijk of elektronisch aan Annefleurs
kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de
mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te
vervallen.
Artikel 10 Diversen
10.1. Annefleurs is te allen tijde bevoegd een opdracht niet
in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft
aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is
Annefleurs gerechtigd de overeenkomst per direct te
ontbinden.
10.3. Annefleurs is verplicht tot geheimhouding van
gegevens waarover zij van de opdrachtgever de
beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk
voorschrift Annefleurs tot mededeling verplicht.
10.4. Annefleurs heeft het recht om dossiers en alle zich
daarin bevindende stukken, inclusief stukken die
toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere
aankondiging uit de archieven te verwijderen en te
vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat
Annefleurs de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en
Annefleurs uitsluitend onderworpen aan het Nederlands
recht.
Artikel 11
11.1 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra,
zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de
woning/bedrijf aanwezig zijn en door Annefleurs gebruikt kunnen
worden.
11.2 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de
meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is
de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van
opdrachtgever.  
Artikel 12 Levering
12.1 Een opdrachtgever is verplicht de gekochte diensten/
zaken af te nemen op het moment waarop deze aan haar
worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze
volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden
gesteld. Alle door Annefleurs te leveren diensten/zaken
zijn voor risico van een opdrachtgever vanaf het moment
dat deze aan een wederpartij ter beschikking worden
gesteld.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 De door Annefleurs geleverde diensten/zaken blijven
het volledige en uitsluitende eigendom van Annefleurs
totdat een opdrachtgever al haar verplichtingen uit en/of in
verband met alle met Annefleurs gesloten overeenkomsten
volledig is nagekomen. Ten aanzien van door Annefleurs
afgeleverde diensten/zaken die onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, is het een opdrachtgever
uitdrukkelijk niet toegestaan deze diensten/zaken aan
derden door te verkopen dan wel ter beschikking te stellen
en/of om daarop beperkte rechten te vesti(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2021 Annefleurs | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel